Užduotis

Užpildykite lentelę skaičiais nuo 1-9 taip, kad eilutėse ir stulpeliuose skaičių sumos sutaptų su nurodytomis.
Skaičiai sumose kartotis negali.Atsakymas - skaičių, raudonuose langeliuose, sandauga: